fbpx

Polityka Prywatności

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.

2. Administratorem danych osobowych Klientów – osób fizycznych – i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) jest Tamara Olko Torrealba El Bombo hiszpański dla dzieci, ul. Salwatorska 22/P, 30-117 Kraków, NIP: 677-232-35-80 .

Inspektor Ochrony Danych

Szkoła El Bombo hiszpański dla dzieci wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:

1. drogą e-mail: info@elbombo.pl 

2. pisemnie na adres El Bombo hiszpański dla dzieci, ul. Salwatorska 22/P, 30-117 Kraków. 

3. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą.

4. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II Zakres i cel zbieranych danych

6. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu :

 • rekrutacji do grupy

 •  poinformowania o dacie rozpoczęcia kursów, 

 • wprowadzenie Imienia i Nazwiska oraz adresu e-mail kursanta i jego rodzica do dziennika elektronicznego Langlion, 

 • podpisania umowy świadczenia usług nauczania języka hiszpańskiego. 

Natomiast w zakresie danych osobowe o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) El Bombo hiszpański dla dzieci przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. RODO.

 • celem przetwarzania danych osobowych jest: świadczenie na rzecz użytkownika usługi prowadzenia kursów języka hiszpańskiego,
  realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 • umożliwienie użytkownikowi zarezerwowania miejsca w grupie w wybranych dniach i godzinach i poziomie i zapewnienie użytkownikowi informacji na temat terminu rozpoczęcia się kursu, w szczególności poprzez powiadomienie sms i e-mail. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi firmie El Bombo hiszpański dla dzieci świadczenie usług.

Jaki zakres danych osobowych El Bombo hiszpański dla dzieci może zbierać podczas rekrutacji na kurs?

Podczas zapisu na kurs El Bombo hiszpański dla dzieci może zbierać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego,

 • adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego,

 • numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego,

 

Dobrowolnie kursant może podać adres korespondencyjny, który posłuży wyłącznie do przesłania certyfikatu, który nie mógł zostać odebrany osobiście lub do wystawienia faktury za świadczoną usługę. 

Czy El Bombo hiszpański dla dzieci przekazuje dane osobowe innym podmiotom (np. firmom)?

Imię i nazwisko kursantów przekazane jest lektorom, z którymi El Bombo hiszpański dla dzieci ma podpisaną odrębną umowę o powierzeniu danych.

Czy moje dane osobowe będą widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu?

Dane osobowe użytkownika takie jak imię lub nazwisko nie są widoczne dla innych użytkowników internetu

 

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

7. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

f. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;

g. niezbędność do wykonania umów zawieranych w szkole lub za pośrednictwem szkoły lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;

h. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Tamara Olko Torrealba El Bombo hiszpański dla dzieci

i. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Tamara Olko Torrealba El Bombo hiszpański dla dzieci lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością szkoły.

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

8. Dane Osobowe zbierane w szkole będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w szkole lub za pośrednictwem szkoły. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania szkoły, a także na potrzeby rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

V Dobrowolność podania Danych Osobowych

9. Podanie Danych Osobowych w szkole jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej, których Tamara Olko Torrealba El Bombo hiszpański dla dzieci nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w szkole, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej.

VI Profilowanie Danych Osobowych

12. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

VII Cookies

13.  Tamara Olko Torrealba El Bombo hiszpański dla dzieci wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony szkoły przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach.

14. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta.

15. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

16. Tamara Olko Torrealba El Bombo hiszpański dla dzieci zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

17.  Tamara Olko Torrealba El Bombo hiszpański dla dzieci oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Tamara Olko Torrealba El Bombo hiszpański dla dzieci usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.

VIII Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

19. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. 23 i pkt. 24, które na zlecenie  Tamara Olko Torrealba El Bombo hiszpański dla dzieci przetwarzają Dane Osobowe.

20. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.

21. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

22. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:

a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.

b. stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

c. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez  Tamara Olko Torrealba El Bombo hiszpański dla dzieci

 

23. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę  Tamara Olko Torrealba El Bombo hiszpański dla dzieci

24. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.

25. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

IX Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

26. Każdy Klient ma prawo:

a. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

26 c) Przeniesienia danych na inny podmiot oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

27. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 26 a) powyżej należy wysłać e-mail na adres: info@elbombo.pl. Prawo zostanie zrealizowane po weryfikacji tożsamości klienta.

28. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 26 b) powyżej należy wysłać e-mail na adres: info@elbombo.pl wpisując w tytule słowo „cofnięcie zgody”, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres szkoły: Tamara Olko Torrealba El Bombo hiszpański dla dzieci, ul. Salwatorska 22/P, 30-117 Kraków , z dopiskiem DANE OSOBOWE.

29. Jeżeli Klient umieszcza w witrynie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

30. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w witrynie wyłącznie w związku z korzystaniem z usług szkoły oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z usług szkoły.

31. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

 

X Zabezpieczenie Danych Osobowych

32. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z witryny i w tym celu:

a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

b. stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

33. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy Tamara Olko Torrealba El Bombo hiszpański dla dzieci

na konto info@elbombo.pl

 

XI Postanowienia końcowe

34. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.